Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – tytuł egzekucyjny do odzyskania należności

Data publikacji: 28 listopada 2022

Dłużnik zalega z zapłatą, chcemy jak najszybciej odzyskać pieniądze, ale nie jesteśmy pewni, czy mamy wszystkie dokumenty potwierdzające dług? Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem będzie złożenie w sądzie pozwu o zapłatę. Sąd może taką sprawę rozpoznać w postępowaniu upominawczym, co znacznie przyspieszy odzyskanie należności.
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – tytuł egzekucyjny do odzyskania należności

Dłużnik zalega z zapłatą, chcemy jak najszybciej odzyskać pieniądze, ale nie jesteśmy pewni, czy mamy wszystkie dokumenty potwierdzające dług? Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem będzie złożenie w sądzie pozwu o zapłatę. Sąd może taką sprawę rozpoznać w postępowaniu upominawczym, co znacznie przyspieszy odzyskanie należności.
Jest to postępowanie, w trakcie którego szybko dochodzi do rozpoznania sprawy. Sąd bada bowiem z urzędu, czy może wydać w tym trybie nakaz zapłaty – nie jest konieczne składanie w treści pozwu wniosku o rozpoznanie sprawy w tym trybie (tak, jak to ma miejsce w przypadku rozpoznania sprawy w trybie nakazowym).
Jest to inna droga do odzyskania należności, niż postępowanie nakazowe. Postępowanie nakazowe jest tańsze i szybsze, jednak wymaga przedłożenia dokumentów, niebudzących wątpliwości, co do ich rzetelności i prawdziwości (więcej: tutaj).

POZEW – CO POWINIEN ZAWIERAĆ?

Tak, jak w przypadku pozwu w postępowaniu nakazowym, należy pamiętać, że pozew jest pismem kierowanym do sądu, zatem musi spełniać określone warunki, zawierać potrzebne informacje i załączniki. Zostały one wymienione poniżej:

 • Oznaczenie sądu, do którego składamy pozew. Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub, jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą – miejsca jego siedziby. Trzeba jednak pamiętać, że właściwość sądu zależy również od wysokości dochodzonej kwoty, może to być zatem sąd rejonowy albo sąd okręgowy.
 • Imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Osobę wnoszącą pozew oznaczamy jak „powód”, a stronę przeciwną jako „pozwany”.
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron.
 • Numer PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
 • Wartość przedmiotu sporu. Czyli wysokość dochodzonej kwoty.
 • Wskazanie daty wymagalności roszczenia. Czyli dzień po ostatecznej dacie, w której dłużnik miał zapłacić pieniądze.
 • Oznaczenie rodzaju pisma (pozew).
 • Dokładne określenie, czego się domagamy. Czyli zasądzenia określonej kwoty.
 • Treść wniosku lub oświadczenia. 
 • Informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.  Trzeba w tym miejscu wskazać datę wysłania wezwania/wezwań do zapłaty.
 • Wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Będzie to opis sprawy, dlaczego domagamy się zapłaty.
 • Podpis powoda albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
 • Wymienienie załączników. Załącznikami mogą być np. faktury wskazujące zaległą kwotę, dokumenty urzędowe, oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, weksel, czek.
 • Wskazanie wysokości uiszczonej opłaty od pozwu (wskazanej w odrębnych przepisach).
 • •    Załączenie odpisu pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego.

Jeżeli pozew będzie zawierał braki możliwe do uzupełnienia, sąd wezwie do ich uzupełnienia.
Jak zostało wskazane powyżej, w przypadku postępowania upominawczego, nie musimy zamieszczać w pozwie dodatkowego wniosku o rozpoznanie sprawy właśnie w tym trybie. Sąd z urzędu zbada, czy sprawa może rozpoznana w trybie upominawczym i jeśli będzie taka możliwość, to wyda nakaz zapłaty.

CZY PO WYDANIU NAKAZU ZAPŁATY OD RAZU ODZYSKAMY SWOJE NALEŻNOŚCI?

W nakazie zapłaty sąd wyznacza dłużnikowi termin do zapłaty należności wynoszący 2 tygodnie. W sytuacji, gdy dłużnik nie zapłaci w tym terminie, możemy starać się o uzyskanie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.
Po wydaniu nakazu zapłaty staje się on natychmiast tytułem egzekucyjnym, czy potwierdzającym istnienie długu i określa, kto jest odpowiedzialny do jego spłaty. Aby nakaz zapłaty umożliwił nam odzyskanie należności od dłużnika za pomocą komornika (czyli stał się tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, który uprawni nas do wystąpienia do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego), musimy poczekać na jego uprawomocnienie się, a następnie wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Nakaz uprawomocni się, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia jego doręczenia pozwanemu, nie wniesie on od niego sprzeciwu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, możemy od razu zgłosić się do komornika.

SPRZECIW – CZYLI GDY NAKAZ ZAPŁATY UTRACI MOC

Od wydanego nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji, nakaz zapłaty utraci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, przykładowo: wnosimy o zasądzenie kwoty 10 000 zł, a pozwany wniesie sprzeciw co do kwoty 2 000 zł – nakaz zapłaty pozostaje w mocy co do kwoty 8 000 zł, a co do kwoty 2 000 zł traci moc.
W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, sąd wyznaczy termin rozprawy. Podczas rozprawy, powód i pozwany przedstawiają swoje żądania i wnioski. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym orzeka, czy nakaz zapłaty utrzymuje w mocy, czy też nie.

Trudne?
Sporządzenie pozwu zawierającego wszystkie wymagane dokumenty może wydawać się skomplikowane i czasochłonne.  Jednakże przygotowanie pozwu  i cierpliwe oczekiwanie na uprawomocnienie się nakazu zapłaty będzie skutkowało szybkim odzyskaniem zaległych należności od dłużnika.
W przygotowaniu pozwu może pomóc Ci adwokat, jak również może złożyć go do sądu jako Twój pełnomocnik.
 

Moje najnowsze publikacje

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – tytuł egzekucyjny do odzyskania należności

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – tytuł egzekucyjny do odzyskania należności

Dłużnik zalega z zapłatą, chcemy jak najszybciej odzyskać pieniądze, ale nie jesteśmy pewni, czy mamy wszystkie dokumenty potwierdzające dług? Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem będ...

Więcej
Wezwanie do zapłaty a dłużnik nadal nie płaci? Co dalej? – nakaz zapłaty jako możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego

Wezwanie do zapłaty a dłużnik nadal nie płaci? Co dalej? – nakaz zapłaty jako możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego

Wezwanie do zapłaty zostało odebrane przez dłużnika, wskazany w piśmie termin na uiszczenie zaległej kwoty minął, a na koncie nadal brak pieniędzy? Jaki podjąć następny krok?

Więcej
Oni mi nie zapłacili…

Oni mi nie zapłacili…

Coraz częściej słyszę to od moich Klientów. Obecnie, podczas gdy inflacja szaleje, ceny gwałtownie rosną, niestety jest to coraz częściej spotykane. ,,VAT i dochodowy został przeze mnie zap...

Więcej

Zapisz się do newslettera

Po zapisaniu się do newslettera będziesz otrzymywał powiadomienie o każdym wpisie, który pojawi się na moim BLOGU.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Jabłonka prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Justyna Jabłonka, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44/U.5, 03-982 Warszawa, NIP: 5681575393 . Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email oraz dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych możesz znaleźć w Polityce Prywatności.