Wezwanie do zapłaty a dłużnik nadal nie płaci? Co dalej? – nakaz zapłaty jako możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego

Data publikacji: 15 listopada 2022

Wezwanie do zapłaty zostało odebrane przez dłużnika, wskazany w piśmie termin na uiszczenie zaległej kwoty minął, a na koncie nadal brak pieniędzy? Jaki podjąć następny krok?
Wezwanie do zapłaty a dłużnik nadal nie płaci? Co dalej? – nakaz zapłaty jako możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego

GDY UPŁYNĄŁ WYZNACZONY TERMIN DO ZAPŁATY...

Wezwanie do zapłaty zostało odebrane przez dłużnika, wskazany w piśmie termin na uiszczenie zaległej kwoty minął, a na koncie nadal brak pieniędzy? Jaki podjąć następny krok? Można kierować kolejne wezwania do zapłaty, ale jeśli nie jest to już pierwsza próba odzyskania należności w ten sposób, to kolejną czynnością będzie złożenie pozwu do sądu.

POZEW

Należy pamiętać, że pozew jest pismem kierowanym do sądu, zatem musi spełniać określone warunki, zawierać potrzebne informacje i załączniki. Zostały one wymienione poniżej:
•    Oznaczenie sądu, do którego składamy pozew. Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub, jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą – miejsca jego siedziby. Trzeba jednak pamiętać, że właściwość sądu zależy również od wysokości dochodzonej kwoty, może to być zatem sąd rejonowy albo sąd okręgowy.
•    Imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Osobę wnoszącą pozew oznaczamy jak „powód”, a stronę przeciwną jako „pozwany”.
•    Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
•    Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron.
•    Numer PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
•    Wartość przedmiotu sporu. Czyli wysokość dochodzonej kwoty.
•    Wskazanie daty wymagalności roszczenia. Czyli dzień po ostatecznej dacie, w które dłużnik miał zapłacić pieniądze.
•    Oznaczenie rodzaju pisma (pozew).
•    Dokładne określenie, czego się domagamy. Czyli zasądzenia określonej kwoty.
•    Treść wniosku lub oświadczenia. Konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
•    Informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.  Trzeba w tym miejscu wskazać datę wysłania wezwania/wezwań do zapłaty.
•    Wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Będzie to opis sprawy, dlaczego domagamy się zapłaty.
•    Podpis powoda albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
•    Wymienienie załączników. Załącznikami mogą być np. faktury wskazujące zaległą kwotę, dokumenty urzędowe, oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, weksel, czek.
•    Załączenie odpisu pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego.

Jeżeli pozew będzie zawierał braki możliwe do uzupełnienia, sąd wezwie do ich uzupełnienia.
Wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym spowoduje, że jeżeli pozew zostanie poprawnie złożony, a dochodzona przez nas kwota nie budzi wątpliwości sąd nie będzie wyznaczał rozprawy, tylko od razu wyda nakaz zapłaty.

NAKAZ ZAPŁATY - CZYLI CZYM WŁAŚCIWIE JEST?

Nakaz zapłaty to tytuł zabezpieczenia. Od chwil jego wydania,  dochodzący zapłaty, czyli powód, może skierować do komornika wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika do wysokości dochodzonej kwoty. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, czyli po upływie terminu na wniesienie ewentualnych zarzutów przez pozwanego, komornik będzie mógł przekazać zabezpieczoną kwotę na rachunek bankowy powoda. Należy jednak pamiętać, że aby nakaz zapłaty stał się tytułem wykonawczym (czyli uprawniającym komornika do przekazania pieniędzy), należy złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności.
W sytuacji, gdy nakaz zapłaty został wydany na podstawie weksla lub czeku, staje się on od razu tytułem wykonawczym bez konieczności podejmowana dodatkowych kroków. 

CZY DŁUŻNIK MOŻE SIĘ BRONIĆ?

Tak, od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dłużnik może wnieść zarzuty. W takiej sytuacji sąd bada zasadność tych zarzutów i orzeka, czy nakaz zapłaty pozostaje w mocy albo orzeka o jego uchyleniu.

GDY SĄD NIE WYDA NAKAZU ZAPŁATY

Może się zdarzyć, że po wniesieniu pozwu sąd nie wyda nakazu zapłaty. W takiej sytuacji sąd wyznaczy termin rozprawy, po przeprowadzeniu której wyda wyrok zasądzający żądaną kwotę bądź też oddalający powództwo. Rozprawa może zostać wyznaczona również po wniesieniu zarzutów przez pozwanego. 

Wydaje się skomplikowane?

Przygotowanie poprawnego pozwu zawierającego wszystkie wymagane dokumenty może wydawać się trudne. Przejście przez tę procedurę zakończoną wydaniem nakazu zapłaty jest jednak skutecznym i stosunkowo szybkim sposobem na odzyskanie zaległych należności od dłużnika.
W przygotowaniu pozwu może pomóc Ci adwokat, jak również może złożyć go do sądu jako Twój pełnomocnik.
 

Moje najnowsze publikacje

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – tytuł egzekucyjny do odzyskania należności

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – tytuł egzekucyjny do odzyskania należności

Dłużnik zalega z zapłatą, chcemy jak najszybciej odzyskać pieniądze, ale nie jesteśmy pewni, czy mamy wszystkie dokumenty potwierdzające dług? Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem będ...

Więcej
Wezwanie do zapłaty a dłużnik nadal nie płaci? Co dalej? – nakaz zapłaty jako możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego

Wezwanie do zapłaty a dłużnik nadal nie płaci? Co dalej? – nakaz zapłaty jako możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego

Wezwanie do zapłaty zostało odebrane przez dłużnika, wskazany w piśmie termin na uiszczenie zaległej kwoty minął, a na koncie nadal brak pieniędzy? Jaki podjąć następny krok?

Więcej
Oni mi nie zapłacili…

Oni mi nie zapłacili…

Coraz częściej słyszę to od moich Klientów. Obecnie, podczas gdy inflacja szaleje, ceny gwałtownie rosną, niestety jest to coraz częściej spotykane. ,,VAT i dochodowy został przeze mnie zap...

Więcej

Zapisz się do newslettera

Po zapisaniu się do newslettera będziesz otrzymywał powiadomienie o każdym wpisie, który pojawi się na moim BLOGU.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Jabłonka prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Justyna Jabłonka, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44/U.5, 03-982 Warszawa, NIP: 5681575393 . Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email oraz dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych możesz znaleźć w Polityce Prywatności.